روزگذر زندگی گلبرگی که روزی مغروربود..
×من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی، ولی با خفت وخواری پی شبنم نمیگردم ×

 
قول می دهی...
 
 
 
یکسال دیگر هم دوستم داشته باشی ؟!
 
 
 
 
ماهی تنگ در حسرت دریا
 
یادت

ماهی قرمز تنگ بلور دلم بود

که وقتی می آمد

پشتک می زند

و

" سال نو می شود "
 
بازهم سال من نو خواهد شد
!!!!!!!؟

[تصویر: 66%7E0.jpg] 

 
+ 93/11/22 ساعت توسط -تک ستاره تنهای غروب-